Elsystemet måste vara till för användarna

Med en ökad andel vindkraft i norra Sverige och minskad andel kärnkraft i söder har risken för effektbrist ökat i södra Sverige. Mer planerbar produktion i södra Sverige och starkare överföring från norra Sverige behövs för att förbättra situationen.

Kraftbalansen i södra Sverige har sjunkit till rekordlåga nivåer vilket lett till extrempriser under normala vinterförhållanden i framförallt södra Sverige trots god tillgänglighet i både kärnkraft och vattenkraft. Även mitt i sommaren har södra Sverige upplevt extrempriser på grund av brist på planerbar produktion i södra Sverige.

De höga priserna har lett till att industrin tvingats stänga ner delar av produktionen. Att industrin har möjlighet att stötta marknaden genom att agera på höga elpriser, trots prissäkringar, är önskvärt och elpriserna skulle ha varit ännu högre om inte elanvändarna agerade på elpriserna. Flexibiliteten sker dock på bekostnad av lönsamheten.

Skogsindustrin är beroende av en trygg, kostnadseffektiv och klimatneutral elförsörjning över hela landet, året runt för att behålla sin konkurrenskraft.

Skogsindustrierna anser att:

  • Svenska kraftnät måste öka takten i utbyggnaden av flaskhalsarna inom Sverige. En rimlig målsättning är att genomföra planerade förstärkningar innan 2030.
  • Svenska kraftnät måste skyndsamt genomföra åtgärder som kan garantera befintlig överföringsförmåga i närtid, t.ex. högtemperaturlinor, kraftelektronik och marknadslösningar.
  • Regeringen bör införa ett planeringsmål för elförsörjningen om minst 200 TWh till 2045
  • Värna befintlig planerbar kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme och underlätta utökad produktion.
  • Ta bort befintliga subventioner som försämrar kraftbalansen och undvik nya. Låt inte Svenska kraftnät stå för anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft.