Träbyggande

Några av vår tids största samhällsutmaningar är kopplade till byggsektorn: bristen på bostäder, bristen på arbetskraft och klimatförändringarna. Ett ökat träbyggande är en viktig del av lösningen på dessa utmaningar. Träbyggandet är ett hållbart byggande; socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Ökat industriell träbyggande har direkteffekt på klimatet, ökar produktiviteten i byggandet samt skapar tillväxt i både stad och land. Det krävs effektivare byggprocesser för att få bort långa ledtider, kvalitetsbrister, stigande kostnader och för att kompensera för brist på arbetskraft. Samtidigt är klimatfrågan akut. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser. Sverige har en nollvision 2045 för utsläpp av koldioxid. Byggandet av bostäder orsakade 2012 lika stora koldioxidutsläpp som lastbilstransporterna i Sverige. Sedan dess har bostadsbyggandet ökat dramatiskt.

Ett ökat byggande i trä är den snabbaste vägen till minskade fossila utsläpp och tillväxt i bioekonomin. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Modern trähusproduktion har en låg energiåtgång under produktion, vilket har stor positiv klimatpåverkan. Forskning visar att byggandet av ett flervåningshus i trä har hälften så stor klimatpåverkan som ett motsvarande i betong. I de beräkningarna är inte det faktum att trä binder koldioxid under hela sin livstid medräknat.

Viktiga fokusområden för ett ökat träbyggande

  • Värdera träbyggandets goda klimatpåverkan genom att inkludera biogent kol i livscykelanalyser.
  • Ge statliga byggaktörer i uppdrag att säkerställa en snabbare omställning mot ett klimatsmart byggande genom ägaranvisningar.
  • Inför investeringsstöd till byggande som premierar klimat- och rationalitetvinster samt uppfyllnad av Agenda 2030.

Läs mer om träbyggande hos Sveriges Träbyggnadskansli, som är en samarbetsorganisation mellan Skogsindustrierna och Trä- och möbelföretagen.