LULUCF-förordningen

Det kommer bli omöjligt att minska de fossila utsläppen om tillgången på förnybar råvara minskar. EU-kommissionens förslag till reviderad LULUCF-lagstiftning kan innebära att Sverige måste minska sitt uttag av skogsråvara.

EU-kommissionen föreslår nationella mål för ökad kolinlagring, där Sverige enligt förslaget ska stå för unionens största kolsänka. Den ska till 2030 öka till 47 miljoner ton/år. Att nå detta mål kan i praktiken innebära ett tak för avverkning.

Förslaget visar på en bristande förståelse för skogens och skogsprodukters totala klimatnytta. Så mycket som 42 miljoner ton fossil koldioxid kan stanna i marken tack vare att vi använder trävaror, fiberbaserade produkter och förnybar energi från den svenska skogen istället för motsvarande produkter av olja och kol.  Ta del av rapporten här.

En minskning av uttaget från skogen skulle innebära att mer fossil koldioxid skulle släppas ut i atmosfären om skogsbaserade produkter ersätts med fossila produkter, vilket det är rimligt att anta att de gör, åtminstone på kort sikt. Produkter och energi från skogen är därför minst lika centrala i klimatarbetet som stora och växande skogsbestånd som lagrar och tar upp koldioxid.

Skogsindustrierna anser att:

  • Det kommer bli omöjligt att minska de fossila utsläppen om tillgången på förnybar råvara minskar.
  • Svensk skog ska inte kompensera för andra länders och sektorers fortsatta fossila utsläpp.
  • Det är riskabelt att förlita sig på att obrukade skogar ska stå för Europas kolsänka. Skogar behöver brukas aktivt för att binda in kol som kan lagras vidare i produkter.
  • EU:s medlemsländer ska ha makten att besluta om egna naturresurser.

Skogsindustrierna föreslår följande förändringar av förslaget:

  • För en långsiktigt hållbar klimatpolitik: Fokusera på ökad tillväxt i skogen i kombination med mål för ökad substitution av fossila material.
  • Slopa förslaget om bindande nationella mål för ökad kolinlagring i skogen för att kompensera andra länders och sektorers utsläpp.
  • Håll uppe trycket på att minska de fossila utsläppen genom att harmoniera LULUCF med EU:s klimatlag.

*LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry. En förordning som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och mark.