Forskning och innovation

Forskning med koppling till skogsnäringen måste förstärkas genom nya offentligt finansierade satsningar vid sidan av satsningar från skogsnäringen och stiftelser samt EU:s forskningsprogram.

Sverige kan idag uppvisa en skoglig och skogsindustriell forskning som i många fall är internationellt ledande. Den årliga investeringen i den skogliga forskningen motsvarar drygt 4 miljarder kronor varav skogsnäringen och stiftelser står för två tredjedelar och statliga satsningar står för en tredjedel.  Investeringarna i svensk forskning behöver dubbleras för att stärka konkurrenskraften för svensk skogsnäring och för att Sverige ska klara övergången till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle. Här behövs en ökad offentlig och privat finansiering.

Skogsnäringen och forskarsamhället delar bilden att skoglig och skogsindustriell forskning ska bidra till att:

  • Öka tillväxten i hållbart brukad skog
  • Stärka konkurrenskraften i befintliga processer och produkter
  • Utveckla nya biobaserade produkter
  • Öka det industriella träbyggandet

I Skogsnäringens Forskningsagenda pekar skogsnäringen ut de områden där det finns behov av satsningar på forskning och utveckling. Utifrån agendan arbetar vi nu för ökade investeringar i forskning och utvecklat forskningssamarbete på nationell och internationell nivå.