Förnybartdirektiv

För att öka användningen av förnybar energi måste politiken ta sitt ansvar och inte drastiskt förändra villkoren innan de senaste besluten hunnit komma på plats och utvärderats.

Förnybartdirektivet (RED) ska omförhandlas samtidigt som resultatet av omförhandlingen 2018 håller på att komma på plats. Skogsindustrierna är införstådda med att det behövs lagförändringar för att nå det skärpta målet för ett klimatneutralt samhälle år 2050. Men för att företagen ska kunna bidra behövs långsiktiga spelregler och också en vetenskaplig utvärdering av effekten av de senaste besluten. Därför förespråkar Skogsindustrierna att beslutade regler och hållbarhetskriterier för skoglig biomassa behålls oförändrade. Direktivet får inte utökas för att detaljstyra skogsbruk eller arbetet för biologisk mångfald. De frågorna hanteras bäst på nationell, regional och lokal nivå.

Skogsindustrierna uppmanar Europaparlamentet och ministerrådet att avvisa samtliga förslag från kommissionen om införande av nya regler och kriterier för skogsbiomassa.

Skogsindustrierna anser att:

  • RED III inte får innehålla detaljreglering av vare sig skogsbruk eller råvarumarknader.
  • RED III måste överensstämma med EU:s principer för kompetensdelning, proportionalitet och subsidiaritet
  • RED III får inte stå i motsats till EU: s energi- och klimatmål genom att försvåra användningen av hållbar bioenergi och utvecklingen av den cirkulära skogsbaserade bioekonomin.
  • Utgångspunkten för hållbarhetskriterier för skoglig biomassa i RED III ska även fortsatt vara riskbaserat (Risk Based Approach).