Högkostnadsskyddet för el

Foto: Mostphotos

De höga elpriserna slår olika mot företagen inom skogsindustrin. Men högkostnadsskyddet för el är välkommet och ska ses som en återbetalning av kapacitetsavgifter som elanvändarna redan har betalat in.

Det retroaktiva stödet till både konsument och företag för höga elpriser ger en engångssumma utifrån ett nationellt referenspris på det genomsnittliga elpriset på 75 öre/kWh under perioden oktober 2021 till september 2022. I praktiken innebär detta att privatpersoner och företag i södra Sverige, elprisområde SE3 får 50 öre/kWh och att de i elprisområde SE4 får 79 öre/kWh för den el som de har förbrukat under den aktuella perioden.

Skogsindustrierna välkomnar högkostnadsskyddet för el. Ett kontantstöd till alla elanvändare baserat på elanvändning och elområde är i linje med det som Skogsindustrierna har förespråkat. Kontantstödet ska ses som en återbetalning av de kapacitetsavgifter som kundkollektivet redan betalat in vilket har en stor betydelse för många av medlemmarna i ingången till en lågkonjunktur.

Skogsindustrierna anser att:

  • Högkostnadsskyddet för el är ett välkommet retroaktivt stöd och sak ses som en återbetalning av kapacitetsavgifter till elanvändarna. Ett regelverk för hur framtida överintag av kapacitetsavgifter behöver tas fram.
  • Prioritet bör ligga på att bygga bort flaskhalsar i elnätet och ta bort hinder för ny elproduktion.
  • Enklare och snabbare tillståndsprocesser för vindkraft och elnät är en förutsättning för att hålla utbyggnadstakten uppe för mer förnybar el.
  • Regeringen behöver se över incitamenten för en ökad kommunal acceptans för ny elproduktion.