Transport och infrastruktur

Skogsnäringen är en av Sveriges största transportköpare. För inrikes transporter är lastbil och järnväg de viktigaste transportslagen. För export dominerar sjöfart.

Skogsnäringens andel av inrikes transporter

Det vänstra diagrammet visar fördelningen av transporterat gods i ton. Det högra diagrammet visar fördelningen  av utfört transportarbete mätt i tonkilometer. Efter gruvnäringen är skogsnäringen den bransch som köper mest transporter med järnväg i Sverige. Diagrammet visar data för svenska lastbilar. En uppskattning från 2016 av trafikarbetet med utländska tunga lastbilar på svenska vägar landade på 693 miljoner fordonskilometer, vilket motsvarar 19 procent av det totala trafikarbetet med tunga lastbilar i Sverige.

 

Skogsnäringens inrikes transporter per trafikslag

Rundvirke tar mest transporter i anspråk inom skogsnäringen. Det är till stor del beroende av lastbilstransporter eftersom råvaran finns ute i skogen. Transport av rundvirke med järnväg eller sjöfart förutsätter omlastning vid terminal. Sjöfart används i begränsad utsträckning vid inrikes transporter. Vid export däremot dominerar sjöfart. 

 

Medeltransportavstånd vid skogsnäringens inrikes transporter

Diagrammet visar hur medeltransportavståndet för inrikes transporter på järnväg och väg sett ut mellan år 2008 och 2017. Lastbil används för relativt korta avstånd medan järnväg används för längre avstånd. Variationen mellan åren beror bland annat på var avverkningar sker i relation till mottagande industri.

 

Det svenska väg- och järnvägsnätet

Skogsbilvägnätet byggs och underhålls av skogsägare, utan statliga bidrag. Det är mer än fyra gånger så långt som det statliga vägnätet.