Yttrande över ”Vågade skatter – Navigering i sjöfartens förutsättningar”

bränsleråvara på grön bakgrund

Regeringen har tillsatt en utredning som skulle analysera stämpelskatt och tonnagebeskattning för att se om det fanns ett behov om att ändra reglerna. Syftet är att öka svensk sjöfarts konkurrenskraft gent emot andra transportslag och även öka antalet svenskflaggade fartyg ur beredskapssynpunkt. Uppdraget landar i ett antal slutsatser, däribland att sänkta intäkter till staten i stället tas in genom höjda farledsavgifter.

Skogsindustrierna:

  • ställer sig frågande till förslaget om höjda farledsavgifter och ser att det finns andra lösningar för att flagga in fler fartyg till Sverige.
  • anser att förslaget innebär att svenska rederiers globala konkurrenskraft kommer på bekostnad av svenska transportköpande företag.
  • vill poängtera att utländska fartyg som kör till och från svenska hamnar gör det på uppdrag av svenska företag, och att dessa fartyg vidarefakturerar farledsavgifterna till svenska företag.
  • ser inte att föreslagna åtgärder leder till att sjöfarten blir mer attraktiv för transportköpare då varken tillförlitligheten, omställningen till fossilfrihet eller kostnaderna för transportköparen förbättras.
  • ser att det finns andra lösningar för att flagga in fler fartyg till Sverige, vilka dock inte ryms inom den uppdragsbeskrivning som nu genomförts och redovisats. Svensk sjöfart har presenterat ett antal sådana förslag i skrivelsen: Stärkt svensk sjöfart utan ökade kostnader för staten - Inspel från Svensk Sjöfart avseende finansiering av en justerad tonnage- och stämpelskatt från 20231117.