Det är viktigt att kompletterande styrmedel till ETS2 utformas med hänsyn till industrins konkurrenskraft

tallolja på blå bakgrund

Skogsindsutrierna tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer.

Sammanfattning

Skogsindustrierna anser att utsläppshandel är ett relevant klimatstyrmedel men att följande måste beaktas:

  • ETS2 kommer eventuellt kompletteras med ytterligare styrmedel för att Sverige ska nå sina åtaganden för ESR-sektorn till 2030. Det är viktigt att dessa utformas med hänsyn till industrins konkurrenskraft och att svensk industri får liknande förutsättningar som övrig industri i EU. Det gäller användning av fossila bränslen i industriell verksamhet, skogsmaskiner och godstransporter.
  • Skogsindustrierna anser att följande aspekter måste hanteras i den svenska implementeringen:
    • Tydliggör att skyldigheten att överlämna utsläppsrätter endast inträffar en gång och enbart för bränsle som förbränns.
    • Ta bort förbudet för aktörer att utan tillstånd bedriva driva bränsleverksamhet, åtminstone för slutanvändare.
    • Förtydliga vilka som omfattas av systemet så att slutanvändare generellt undantas.
    • Harmonisera hanteringen mellan medlemsstater.