Yttrande över promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

pappersmassa på grön bakgrund

Skogsindustrierna har inga invändningar eller förbättringsförslag till de förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS som Naturvårdsverket föreslår i rapporten. Skogsindustrierna är däremot oroade över hur genomförandet av den så kallade 95-procentsregeln kommer att påverka svensk pappers- och massaindustris konkurrenskraft.

De anläggningar som utesluts ifrån ETS på grund av att utsläppen till mer än 95 procent härstammar från biomassa måste kompenseras så att det inte blir mindre lönsamt att tillverka en vara där produktionen har så litet koldioxidavtryck som möjligt. Skogsindustrierna föreslår därför att de anläggningar som utesluts ur ETS kompenseras genom följande åtgärder:

  • Inför kompensation för indirekta kostnader som uppkommer på grund av utsläppsrätternas påverkan på elpriset.
  • Återinför en nedsättning av energi- och koldioxidskatt för energiintensiv industri utanför ETS så att dessa inte ska får högre kostnader än de som omfattas av EU ETS.
  • Säkerställ att implementeringen av ETS 2 görs så att konkurrensutsatt industri får inte högre kostnader än de som omfattas av EU ETS.