Yttrande över Promemorian Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

Foto: Skogsindustrierna hand håller i läsplatta på grön bakgrund

Sammanfattning

Skogsindustrierna bifaller förslaget att företag som installerar en anläggning för avskiljning av koldioxid ska kunna omfattas av den lägre energiskattenivån om 0,6 öre per kilowattimme för den el som förbrukas i installationen.

Skogsindustrierna ställer sig dock frågande till att befrielsen från energiskatt villkoras av att den infångade koldioxiden lagras permanent i berggrunden, så kallad CCS. Även återanvändning av koldioxid, så kallad CCU, bör även omfattas av förslaget.