Yttrande över Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor i anläggningsarbeten

pappersmassa på grön bakgrund

Syftet med Naturvårdsverkets vägledning är bra, den resurs som massor är ska kunna nyttjas på ett hållbart och ändamålsenligt sätt. Risker med användning av massor behöver bedömas samtidigt kan överdriven försiktighet försvåra cirkuläritet. Vad som är acceptabel risk beror på användning och hur miljön i omgivning kan komma att påverkas.

Skogsindustrierna bejakar den cirkulära ekonomin där vi ser vår bransch som en naturlig del både med vår förnybara råvara och återvinningsbara produkter. Branschen arbetar aktivt för att ytterligare öka värdet på rest och biprodukter. Där det är möjligt ur miljömässiga aspekter ser vi positivt till att även det som i något läge klassas som avfall tas tillvara och kommer till nytta.

Skogsindustrierna anser att det är upp till verksamhetsutövaren att bedöma om ett materialflöde är produkt, rest-/biprodukt eller avfall. Det är därmed bra om massorna ska bedömas lika i riskbedömningen oavsett om det klassas som avfall eller produkt.