Yttrande över Regeringens promemoria om sänkt skatt på bensin och diesel

bränsleråvara på grön bakgrund

Regeringen föreslår att skatten på diesel (miljöklass 1) 2024 sänks med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt 2024 med nuvarande omräkningsregler. Energiskatten på diesel i övriga miljöklasser ändras på motsvarande sätt.

Skogsindustrierna:

  • tillstyrker förslaget att sänka energiskatten på diesel.
  • vill se en lagändring så att BNP-indexeringen permanent tas bort från lagen om skatt på energi.
  • vill att regeringen ser över lagar och regler för att verka för en kostnadseffektiv klimatomställning i transportsektorn med bibehållen konkurrenskraft för Sverige.
  • anser att Konjunkturinstitutet bör utreda konsekvenser för konkurrenskraften för svenska företag på en internationell marknad.
  • anser att förnybara drivmedel inte bör beskattas.