Kvartsvis mätning och rapportering av el för elproducenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion

tallolja på blå bakgrund

Skogsindustrierna bifaller slutsatserna från promemorian och delar uppfattningen om att det är rimligt att gå över till kvartsvis mätning och rapportering av både elcertifikat och ursprungsgarantier för elproducenter i icke-koncessionspliktiga nät. Det är viktigt att mätning och rapportering sker på ett enhetligt sätt.

Skogsindustrierna anser att det är positivt att det förslås en övergångslösning som innebär att mätning av mängden inmatad el får göras varje timme fram till utgången av 2024 så att det finns en rimlig tid att byta ut mätutrustning i de fall det behövs.