Yttrande över EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv om vägfordons mått och vikt

bränsleråvara på grön bakgrund

EU-kommissionen föreslår ändring av nuvarande direktiv nr 96/53/EG för att tillåta större fordon att passera landsgränser inom EU, genom att utöka EMS-regelverket.

Skogsindustrierna:

  • Anser att ändringen är i rätt riktning och att förslag i delar är bra.
  • Det behövs ett förtydligande som möjliggör att gränstransporter mellan länder som tillåter högre mått och vikt kan fortsätta som idag. Detta då de fordonskombinationer som används i tung trafik mellan Sverige och Finland inte ryms inom EMS.
  • Förslaget om att det från och med 2035 endast ska tillåtas tunga transporter i gränsöverskridande trafik förutsatt att dessa är nollutsläppsfordon bör utvidgas till att tillåta alla typer av fossilfria drivmedel.
  • Sveriges regering bör samverka i frågan inom EU med Finlands regering mfl likasinnade.
  • Skogsindustrierna står bakom Näringslivets Transportråds remissvar samt Finska SKAL och FinMobilities position, läs mer här.