Yttrande över promemorian/rapporten Slutna distributionssystem och interna nät

tallolja på blå bakgrund

Sammanfattning

Skogsindustrierna stödjer på det hela slutsatserna i rapporten och vill särskilt lyfta att:

  • Det är positivt att Energimarknadsinspektionen konstaterar att IKN-förordningen är förenlig med elmarknadsdirektivet och därför kan behållas.
  • Det är även positivt att bestämmelserna om slutna distributionssystem endast ska gälla nät som tas i drift efter bestämmelsernas ikraftträdande. Även nytillkomna industriella slutna distributionssystem bör dock undantas för att inte skapa onödiga hinder för synergieffekter vid nyetablering.
  • Förslagets övergångsbestämmelser pekar på att även ledningssystem som tagits i drift före ikraftträdandet ska omfattas av de nya reglerna om innehavaren erhållit bindande besked om att ledningen eller ledningsnätet utgör ett slutet distributionssystem. Detta leder till en stor osäkerhet, och Skogsindustrierna anser att existerande IKN-nät på industriområden helt bör undantas från möjligheten att retroaktivt kunna klassas som slutna distributionssystem.

Vidare anser Skogsindustrierna att det är anmärkningsvärt att industrin inte varit representerad i utredningens referensgrupp och att industrins intressen behandlas bristfälligt i konsekvensbeskrivningen.