Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna efterfrågar att reduktionspliktens utformning bättre balanserar relaterade politiska mål utifrån en gedigen konsekvensanalys.

Skogsindustriernas medlemmar har olika förutsättningar, verksamheter och strategier som påverkas direkt eller indirekt av reduktionsplikten. Därför anser Skogsindustrierna att reduktionspliktens utformning bör ha ett brett fokus där följande centrala faktorer beaktas till fullo:

  • Sveriges och bioekonomins roll i EU:s gröna omställning.
  • Klimatmål och de faktiska möjligheterna för inhemsk produktion av biodrivmedel från restprodukter.
  • Övriga alternativ för fossilfria transporter och för att uppfylla EU:s klimatmål, samt hur EU och andra medlemsstater agerar i omställningen av transportsektorn.
  • Det konkurrerande behovet av avancerade biodrivmedel till av EU beslutade reduktionsplikter för flyg och sjöfart.
  • Långsiktighet för att kunna utforma företags och branschers strategier för fossilfria transporter och växande bioekonomi.
  • Tillgänglighet och kostnadseffektivitet för vägtransporter i hela Sverige för att värna internationell konkurrenskraft, särskilt för bioekonomin.