Remissyttrande om rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

Foto: Skogsindustrierna hand håller i läsplatta på grön bakgrund

Skogsindustrierna ställer sig helt bakom SKGS remissyttrande om rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden.

Skogsindustrierna vill dock särskilt lyfta fram följande punkter ur SKGS remissyttrande:

  • På kort sikt behöver det ökade importbehovet hanteras med en utökad effektreserv. Effektreserven behöver även kompletteras så att efterfrågeflexibilitet kan delta i effektreserven, något som kräver ändringar i elmarknadsdirektivet.
  • En kapacitetsmekanism kommer troligtvis inte ensamt att vara tillräckligt för att ge incitament att investera i planerbar elproduktion, efterfrågeflexibilitet och engerilager, utan kommer att behöva kompletteras med andra åtgärder.
  • En marknadsomfattande kapacitetsmarknad kan inte införas utan en omfattande konsekvensanalys.
  • Det behövs en större nationell frihet att utforma en kapacitetsmekanism för att säkerställa en rimlig nationell självförsörjningsgrad av el. Att ändra EU:s regelverk bör vara en prioritet för regeringen.
  • Om en marknadsomfattande kapacitetsmekanism införs behöver den utformas för att inkludera efterfrågeflexibilitet.