Förslag om koldioxidnormer för tunga fordon

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna stödjer ambitionen att snabbt minska koldioxidutsläppen från tunga transporter, men avstyrker förslaget att göra det genom att kravställa fordonstillverkare att snabbt ställa om till endast eldrivlinor, då Skogsindustrierna ser att samtliga fossilfria drivlinor behöver inkluderas för att klara de tunga transporterna av tex vedråvara från skogen till industrin.

Skogsindustrierna anser att:

  • förslaget saknar motivering för att det skulle vara möjligt eller kostnadseffektivt att ställa om tunga transporter i alla delar av EU till eldrift under en kort tidsperiod.
  • utifrån dagens kunskapsläge kommer omställningen av tunga transporter också behöva ske med biodrivmedel och biogas under överskådlig framtid. Det gäller särskilt för de tyngsta och längsta transporterna eller transporter i glesbefolkade områden.
  • det saknas förståelse om hur en heltäckande laddinfrastruktur ska se ut för att ge kostnadseffektiva transporter i hela EU, och hur den skulle kunna byggas på mindre än två decennier.
  • förslaget riskerar att minska konkurrenskraften för EU som helhet, men särskilt för medlemsstater med industri och handel som är beroende av långa vägtransporter för både råvaror och färdigvaror. Skogsindustrierna efterfrågar en gedigen konsekvensanalys för Sverige och hela unionen innan några beslut fattas. Om förslaget ska behandlas vidare måste tidsplan och koldioxidnivåer ses över och samtliga fossilfria drivlinor måste inkluderas i utsläppsberäkningen.
  • Sverige bör verka för att EU-kommissionen gör om förslaget och presenterar ett helhetstänk för hur en snabb men realistisk omställning av tunga transporter ska genomföras i hela EU.