Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

bränsleråvara på grön bakgrund

Sammanfattning: Sverige har haft en lång period med skattebefrielse för rena och höginblandade drivmedel, vilket nu enligt promemorians förslag ska avslutas. Promemorian föreslår att rena och höginblandade drivmedel skall beläggas med full skatt och ingå i reduktionsplikten.

Skogsindustrierna bedömer att skogsnäringen påverkas av minskad efterfrågan på biodrivmedel och ökade kostnader för fossilfria transporter. Förslaget försvårar snabb och kostnadseffektiv utfasning av fossila drivmedel i företag, organisationer och hela samhället.

  • Skogsindustrierna avstyrker att förslaget införs innan de EU-rättsliga förutsättningarna för fortsatt skattebefrielse har blivit tydligare.
  • Skogsindustrierna anser att det behövs en bred översyn och eventuell justering av Sveriges klimatmål och styrmedel i transportsektorn och hur de kan uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, eftersom det är uppenbart att EU:s lagstiftning begränsar möjligheterna för Sveriges politik. Vikten av linjering med EU:s politik berörs bland annat i Utfasningsutredningen.
  • Kontrollstation 2022 bör också inkludera analys av kommande regelverk inom EU:s ”Fit for 55” eftersom det påverkar biodrivmedelsmarknaderna på flera nivåer.
  • Skogsindustrierna föreslår en snabb översyn av hur konsekvenserna av reduktionsplikten kan begränsas genom justerad beskattning på drivmedel.
  • Skogsindustrierna tillstyrker mekanismer för att möjliggöra viss handel med rena och höginblandade biodrivmedel, och anser att frågan bör utredas vidare i samråd med branschen.
  • Skogsindustrierna anser att förslaget och dess konsekvenser bör belysas ytterligare i Energimyndighetens uppdrag för kontrollstation 2022.
  • Skogsindustrierna anser att kontrollstation 2022 bör belysa näringslivets internationella konkurrenskraft.