Remiss av vägledning om energihushållningsplaner

Yttrande över NV-03370-20

Foto: Skogsindustrierna eluttag mot blå bakgrund

Sammanfattning

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att svara på remissen av vägledning om energihushållningsplaner. Sammanfattningsvis anser Skogsindustrierna att:

  • Skogsindustrierna jobbar ständigt med att effektivisera sina processer och använder sig i stor utsträckning av certifierade energiledningssystem. För företag med energiledningssystem ger energihushållningsplaner inget mervärde.
  • Energieffektiviseringsmålet är nationellt och Naturvårdsverket och Energimyndigheten gör en felaktig tolkning när det bryts ner på bransch eller enhet. Målet är dessutom definierat som tillförd energi per BNP och utgår därmed både från energi och produktion. Det är därmed vidare än bara energi.
  • Vägledningar är till för att underlätta både för myndigheter och verksamhetsutövare. Utkastet till vägledning är mer omfattande och går längre än vad lagstiftningen motiverar och syftet med vägledningen.
  • Vägledningen ställer krav på en allt för hög detaljnivå, i synnerhet på att åtgärder som inte anses kostnadseffektiva ska redovisas. Detta leder till en orimlig administrativ börda både för företag och granskande myndighet, resurser som istället kan användas för att genomföra effektiva åtgärder.
  • Verksamheten måste ha rådighet över sina åtgärder och det måste vara företagen som avgör vilka åtgärder som genomförs. Verksamheterna är bäst på att bedöma vilka investeringar som är lämpliga att göra och när.