Yttrande över förslag till Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029

Foto: Skogsindustrierna Grankvist på blå bakgrund

Skogsindustrierna yttrar sig i fråga om förvaltning av klövvilt

Sammanfattning:

  • det är välkommet med en revidering av Strategi för svensk viltförvaltning, men den remitterade strategin saknar formulerade mål, riktning och därtill kopplade åtgärder för viltförvaltningen,
  • de av riksdagen beslutade övergripande målen för älgförvaltning ligger fast och måste vara en grund för klövviltsförvaltning som helhet och därmed en viktig del av strategin,
  • Naturvårdsverkets kvantifiering av riksdagens mål för älgförvaltningen, som regeringen i proposition (prop. 2021/22: 58) angett ska gälla för förvaltning av skog och klövvilt måste ingå som mål i strategin,
  • åtgärder för att nå målen som Naturvårdsverket redovisar i regeringsuppdrag 2018, ska vara centrala delar i strategin,
  • länsstyrelsernas ansvar för att nå nationellt beslutade mål måste tydliggöras och vägledning ges,
  • begreppet ”vägval” ” indikerar att det finns möjlighet att välja. ”Mål” eller” inriktningsmål” är tydligare,
  • visionen behöver tydligare ange vad som ska balanseras. Förslag: En viltförvaltning som balanserar viltets värden och dess olägenheter.