Yttrande inför upphandling av konsulttjänster med inriktning mot Adaptiv klövviltsförvaltning

Foto: Skogsindustrierna Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Sammanfattning

Skogsindustrierna anser att:

  • det kan vara positivt att uppdrag upphandlas och att det kan skapa en ökad tydlighet i vad som förväntas av uppdragstagaren,
  • det är inte avgörande vem som utfört uppdraget utan hur det genomförs,
  • det är avgörande att uppdragstagaren har riksdagsbeslut om klövviltsförvaltning och samhällsmål om minskade skador som central utgångspunkt i arbetet,
  • uppdraget måste omhänderta erfarenheter och de brister i nuvarande tillämpning som Naturvårdsverket och Skogstyrelsen redovisade i uppföljningen av förvaltningssystemet 2018,
  • markägarperspektivet bör lyftas fram i uppdragsbeskrivningen om utbildningsinsatser och åtgärder.