Yttrande över förslag om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Sammanfattningsvis har Skogsindustrierna följande synpunkter.

Sammanfattning:

  • Rätt utformat kan en gränsjusteringsmekanism vara positivt för klimatet då klimatkostnaden för koldioxidintensiva material förs vidare till slutkunden i en större utsträckning än idag, vilket skulle premiera klimatsmarta alternativ.
  • Det är positivt att papper- och massaindustrin inte omfattas av gränsjusteringsmekanismen och vi delar kommissionens bedömning att våra produkter inte passar in i en sådan mekanism. Det är viktigt att säkerställa att införandet av en gränsjusteringsmekanism inte påverkar handeln med våra varor på ett negativt sätt.
  • Det saknas en kompensation för export utanför EU. Att minska den fria tilldelningen utan att samtidigt införa någon typ av exportskydd riskerar att kraftigt försämra europeisk industrin konkurrenskraft.
  • Det finns stora dock osäkerheter i hur gränsjusteringsmekanismen kommer att utformas, varför det i nuläget är svårt att avgöra om gränsjusteringsmekanismen kommer att leda till att industrin får styrsignaler om att ställa om samtidigt som den skyddas mot konkurrens från länder med en svagare klimatambition.