Remissvar på LULUCF

Foto: Skogsindustrierna Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999

Sammanfattning

  • Det kommer inte vara möjligt att minska de fossila utsläppen om tillgången på förnybar råvara minskar. Skogsindustrierna stödjer EU:s höjda ambitioner avseende sina klimatmål, men är djupt oroade över konsekvenserna av Kommissionens LULUCF-förslag för svensk skogsnäring, svenskt klimatarbete och svensk välfärd. Förslaget innebär en prioritering av kolinlagring i skog framför produktion av förnybar råvara för material och bioenergi. Detta innebär mindre klimatnytta redan på kort sikt och på lång sikt kraftigt minskad inbindning av koldioxid i växande skog och än mindre substitutionsnytta. Går förslaget igenom kommer vi få brist på förnybar, biobaserad råvara till hus, förpackningar, hygienprodukter och mycket annat, vilket i sin tur kommer att få konsekvenser både för klimatet och för den svenska välfärden.
  • Svensk skog ska inte kompensera för andra länders och sektorers fortsatta fossila utsläpp. Skogsindustrierna motsätter sig bindande nationella mål för ökad kolinlagring för att kompensera andra länders och sektorers utsläpp. Det föreslagna målet för Sverige ligger inte i linje med den svenska klimatlagstiftningen och omöjliggör ett fortsatt högt och hållbart nyttjande av skogsresursen i den gröna omställningen. Skogsindustrierna är tveksamma till en sammanslagning av LULUCF-sektorn med jordbrukssektorn. Om en sammanslagning sker, bör målet om klimatneutralitet vara på nationell nivå.
  • EU ska inte inskränka medlemsländernas möjligheter att besluta om användandet av egna naturresurser. EU:s medlemsländer måste själva få avgöra om de vill använda skogen som en kolsänka eller för att utveckla en bioekonomi. Den föreslagna sänkan skulle innebära att avverkningsnivån skulle behöva sänkas cirka 15 procent. Det skulle få allvarliga konsekvenser för Sveriges klimatarbete, svensk skogsnäring och svenska skogsägare. En minskning av uttaget från skogen med 15 procent skulle innebära att cirka 6 miljoner ton extra koldioxid skulle släppas ut i atmosfären om skogsbaserade produkter ersätts med fossila produkter.
  • Håll uppe trycket på att minska de fossila utsläppen genom att harmoniera LULUCF med EU:s klimatlag. Begränsningen på LULUCF-sektorns bidrag till EU:s 2030-mål innebär att omställningstrycket för att minska de fossila utsläppen hålls uppe och utvecklingen av en bioekonomi möjliggörs. Skogsindustrierna anser därför att det övergripande målet för EU:s LULUCF-sektor inte bör överskrida detta tak på 225 Mton.