Höj inte energiskatten på el i onödan

Foto: Skogsindustrierna eluttag mot blå bakgrund

En höjning av energiskatten på grund av växelkursen måste vara temporär. Det är viktigt att Sverige kan erbjuda sitt näringsliv långsiktiga och konkurrenskraftiga energiskattevillkor.

Skogsindustrierna har lämnat sitt remissvar på promemorian om höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av minimiskattenivån i energiskattedirektivet. Skogsindustrierna anser att skatten endast ska höjas om regelverket kräver det på grund av växelkursen och att skatten då endast justeras temporärt och återställs till 0,5 öre/kWh efterföljande år om växelkursen tillåter.

I promemorian föreslås att skattenivån för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av EU:s minimiskattenivå för yrkesmässig användning, och som i dag beskattas med 0,5 öre per kilowattimme, höjs till 0,6 öre per kilowattimme. Enligt promemorian behöver den svenska minimiskattenivån höjas då den med anledning av kronförsvagningen på den internationella valutamarknaden understiger energiskattedirektivets minimiskattenivå på 0,5 EUR/MWh. Enligt regelverket är det dock växelkursen som fastställs i oktober 2020 som ska ligga till grund för bedömningen för en eventuell justering avseende den aktuella minimiskattenivån för 2021, varvid en höjning inte behöver göras om eurons officiella växelkurs understiger 10,50 kronor.

- Vi anser att skatten ska ligga kvar på 0,5 öre/kWh och endast temporärt justeras om regelverket så kräver med hänsyn till valutakursen. En bedömning bör göras första veckan i oktober varje år inför nästkommande år och skatten ska återställas till 0,5 öre/kWh efterföljande år om växelkursen tillåter, säger Johan Bruce, energidirektör på Skogsindustrierna.

Det är viktigt att Sverige kan erbjuda konkurrenskraftiga energiskattevillkor för industrin som är utsatt för en global konkurrens och har svårt att övervältra nationellt bestämda pålagor på slutkunderna.

- En ökad skattebörda slår direkt mot industrins konkurrenskraft. Svensk skogsindustri kan inte betala högre energiskatter än sina globala konkurrenter och det är därför nödvändigt att den svenska energiskatten på el hålls så låg som möjligt med hänsyn tagen till EU:s miniminivå, säger Johan Bruce.

Svensk industri har tagit fram färdplaner för hur industrin ska bidra till att nå Sveriges klimatmål till 2045. En stor del av utsläppsminskningen förväntas ske genom elektrifiering av fossila processer och industrins användning av el förväntas fördubblas till 2045.

- En förutsättning för denna omställning är tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader, inklusive energiskatt på el, säger Johan Bruce.