Utgångspunkter i skogsbruket

Hållbarhetsarbetets tre dimensioner

Foto: iStockphotos

Hållbarhetsarbetet inom skogsbruket i Sverige baseras på de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och på FN:s jordbruks- och livsmedelsorgans definition av hållbart skogsbruk.

Ekologisk hållbarhet

Hållbart skogsbruk säkrar långsiktig tillgång på förnybara resurser, skyddar den biologiska mångfalden och bidrar till att bekämpa den globala uppvärmningen. Svensk skogsnäring har som mål att bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva. Genom den hänsyn som tas vid skötseln av skogen skapas varje dag förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Social hållbarhet

Skogsnäringen har ett socialt ansvar både som arbetsgivare och som samhällsaktör. Tack vare skogsnäringen kan människor bo och leva i hela landet och näringen är på många håll ett viktigt nav i lokalsamhället. Andra perspektiv av social hållbarhet rör till exempel näringens insatser för att göra skogen till en viktig och tillgänglig plats för rekreation och friluftsliv.

Ekonomisk hållbarhet

Skogen ska brukas på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt, som hela tiden skapar konkurrenskraft och ökat värde för kommande generationer. Med visionen "Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi" vill näringen verka för en hållbar ekonomisk tillväxt baserad på förnybara biobaserade material.