Bioenergi är värme från skogen

Skogsindustrin säljer biobränslen som används till produktion av el och värme. Industrin säljer även restvärme från sina egna processer och sitt överskott av förnybar el.

Bioenergi ger 95% av uppvärmningen

I Piteå håller Smurfit Kappas massafabrik ca 4000 fastigheter varma. Det är mer än 95% av kommunens bostäder som värms upp av bioenergi via fjärrvärme från PiteEnergi.

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken, för att generera biobaserad el och värme. Skogsindustrin utnyttjar de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att göra el, värme och pellets. Denna bioenergi används både i de egna processerna och levereras till kraftvärmeverk och hushåll.

  

Pellets

Skogsindustrin utnyttjar de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen, en av dem är pellets som tillverkas av sågverkens spån.


Industrins processer använder ca 60 TWh energi, dessutom går ca 35 TWh skogsbaserade biobränslen till samhället för att göra el och värme. Den största energikällan som kommer ut från skogsindustrin är kanske inte lika självklar. Kartong, papper och träprodukter, innehåller ju också stora mängder bunden bioenergi. Efter användning och materialåtervinning upp till sju gånger, kan dessa produkters energiinnehåll slutligen utnyttjas för värme och elproduktion.