Forskning

Skoglig och skogsindustriell forskning i Sverige

Varje år satsas omkring 4 miljarder kronor i svensk forskning med koppling till skog och skogsindustri. För ökad tillväxt i bioekonomin är det en siffra som skulle behöva fördubblas.

Nästan 50 procent av den skogliga och skogsindustriella forskningen är kopplad till att stärka konkurrenskraften i befintliga processer och produkter. Lönsamhet i dagens affärer är grunden för att kunna satsa på att ta fram nya processer, produkter, material och tjänster och för att kunna bidra till att utveckla det hållbara skogsbruket.

 

Knappt hälften av skoglig och skogsindustriell forskning finansieras av staten. Här är fördelningen relativt jämn mellan forskning om skogsbruk, befintliga processer och produkter samt nya biobaserade produkter.

 

Drygt hälften av skoglig och skogsindustriell forskning finansieras av näringslivet. Här dominerar forskning om befintliga processer och produkter. Även forskning om nya biobaserade produkter har stort fokus.