Organisation

Skogsindustriernas verksamhet fokuserar på opinionsbildning i Sverige och Bryssel samt marknadsföring av trä.

Den näringspolitiska verksamheten är organiserad i avdelningarna näringspolitik, forskning och innovation, bransch- och marknadsanalys samt kommunikation. Det finns även ett kontor i Bryssel som arbetar med påverkansarbete i EU.

I Skogsindustrierna ingår även Svenskt Trä och Träbyggnadskansliet som arbetar för att marknadsföra och öka användning av och byggande i trä.

Även sekretariatet för forsknings- och innovationsprogrammet BioInnovation ingår samt Mistra Digital Forest som är ett forskningsprogram med syfte att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket.

Ekonomi, IT, personalfrågor, omvärldsbevakning, medlemsservice och övrigt verksamhetsstöd hanteras av servicebolaget Arbio AB, som Skogsindustrierna äger tillsammans med Trä- och Möbelföretagen, Gröna Arbetsgivare och Grafiska Företagen.