Säkra produkter

Foto: Innventia/Johan Olsson Film av nanocellulosa

Produktsäkerhet är en grundläggande del av företagens och branschens arbete med hållbar utveckling. Utgångspunkten är att skogsindustrins produkter ska vara säkra att använda ur alla aspekter.

Internationella och svenska regler om kemikalier, säkerhet och hygien utgör basen
för arbetet. Flera företag har certifierade hygiensystem. Inom branschen sker ett värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor.

Höga krav på hygienprodukter 

Mjukpapper och andra hygienprodukter bidrar till att förbättra livskvaliteten för miljontals människor. För denna produktgrupp ställs extra höga hälso- och
säkerhetskrav. Produktsäkerhetsrutinerna omfattar bland annat råvarukontroller enligt internationella säkerhetsstandarder. Eftersom hygienprodukter kommer i direktkontakt med huden görs omfattande tester så att de inte är giftiga, allergiframkallande eller orsakar hudirritationer.

Säkra livsmedelsförpackningar

Även för papper och kartong, som kommer i kontakt med livsmedel, ställs särskilda krav. Inom den europeiska massa- och pappersindustrin samordnas forskningsprojekt och andra initiativ kring detta. Vägledningar kompletterade med tester, standarder och kunskap från forskningsprojekt har till exempel utarbetats i takt med att ny kunskap kommit fram. Skogsindustrierna vill gärna se en gemensam EU-lagstiftning inom området, precis som redan finns för livsmedelsförpackningar i plast.

Standarder för träprodukter

För träprodukter handlar produktsäkerheten om hållfasthet och säkra konstruktioner. Det finns ett stort antal standarder för såväl material, testmetoder och produkter som för hela konstruktioner. Läs mer på Svenskt Träs hemsida.