Medvetet skogsbruk i praktiken

För biologisk mångfald tar skogsägarna miljöhänsyn vid avverkning genom att spara värdefulla träd, träddungar och kantzoner. Miljöhänsynen är en grundpelare i det svenska skogsbruket.

I genomsnitt lämnar svenska skogsägare idag 8-10 procent av arealen som miljöhänsyn vid slutavverkning. Det innebär ett betydande tillskott till de redan stora arealer skog som genom lag och certifieringssystem undantas från avverkning. Till det kommer den punktvisa miljöhänsynen som innebär att gamla och grova träd samt död ved lämnas i samband med avverkning. Miljöhänsyn utgör en del av det skogliga sektorsansvaret och har sedan många år varit en central ambition inom skogsnäringens miljöarbete. Skogsägarnas omfattande insatser, som går utöver det som kan krävas med stöd av Skogsvårdslagen, är en förutsättning för att Sverige ska kunna göra verklighet av sina miljöambitioner.

Dagens miljöhänsyn har praktiserats under cirka 20 år i Sverige och bidrar starkt till att både mildra negativa hyggeseffekter samt till att skapa nya naturvärden för biologisk mångfald. Utöver att fungera som livbåtar för hyggeskänsliga arter berikar den lämnade miljöhänsynen på flera sätt den uppväxande skogen. De skogar som idag föryngras kommer att hysa betydligt fler naturvärden jämfört med de skogar som föryngrades tidigare.

Gemensamma målbilder för god miljöhänsyn

Skogssektorn, med ideella organisationer och myndigheter inkluderat, har gemensamma målbilder för vad som är god miljöhänsyn i det praktiska skogsbruket. Ta del av dem hos Skogsstyrelsen.