Levande skogar

Skogsindustrins uppföljning av miljökvalitetsmålet

Vid uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar används ett antal indikatorer för att spegla tillståndet i naturmiljön och indikera utveckling i positiv riktning. Här redovisar Skogsindustrierna status för de fem indikatorer som vi bedömer är relevanta för skogsbruket.

Skydd av skogsmark

- Resultatet är medelmåttigt, kan förbättras

Arealen frivilligt skyddad skog översteg med mycket bred marginal delmålet för 2010. Idag har 1,1 miljoner hektar produktiv skogsmark formellt skydd och 1,2 miljoner hektar ett frivilligt skydd. Det nya etappmålet som satts upp för år 2020 innebär att ytterligare 150 000 hektar skogsmark ska ges formellt skydd och att ytterligare 200 000 hektar bör skyddas frivilligt.

Hård död ved

- Resultatet är utmärkt, målet har nåtts med råge

Tillgången på hård död ved har stor betydelse för mångfalden av mossor, lavar, vedsvampar och insekter i skogen. De vedlevande insekterna har i sin tur stor betydelse för fågellivet. Idag beräknas mängden hård död ved till 4,4 m3sk/hektar.

Äldre lövrik skog

- Resultatet är medelmåttigt, kan förbättras

Med äldre lövrik skog avses skog vars medelålder är minst 80 år i norra Sverige och 60 år i södra Sverige och där andelen lövträd är minst 25 procent. När lövträdsinslagen i skogen ökar förbättras förutsättningarna för ett stort antal arter som är beroende av gamla lövträd för sin överlevnad. Arealen äldre lövrik skog har ökat, men under senare år har utvecklingen planat ut. I dagsläget har vi 1,2 miljoner hektar äldre lövrik skog i Sverige.

Gammal skog

- Resultatet är utmärkt, målet har nåtts med råge

Under 1900-talet minskade arealerna av gammal skog starkt. För att bevara den biologiska mångfalden behövde arealen gammal skog öka. Som gammal skog räknas skog äldre än 140 år i norra Sverige och 120 år i övriga landet. Arealen av gammal skog utvecklas mycket positivt. Idag finns 1,8 miljoner hektar gammal skog i Sverige.

Häckande fåglar

- Resultatet är medelmåttigt, kan förbättras

Fågelpopulationerna ger besked om skogens biologiska mångfald i ett vidare perspektiv. Indikatorn i Levande skogar innehåller fyra grupper av skogslevande fåglar, totalt 16 arter. De följs sedan 2002 genom Svensk Fågeltaxerings årliga inventeringar. Sedan startåret har antalet fåglar i princip varit oförändrat i skogen. 

... att miljökvalitetsmålet Levande skogar, med nuvarande tolkning av preciseringarna, inte kommer att nås. Det är rimligt att konstatera att miljömålet som det är definierat inte heller kommer att nås, oavsett vilka styrmedel eller åtgärder som genomförs. Miljömålssystemet behöver utvecklas för att bli mer motivationsskapande. Dagens system är konstruerat och uttolkat så att stora frivilliga och avgörande miljöinsatser inte uppmärksammas. Det krävs väl avvägda mål, etappmål och preciseringa som kan mätas på ett objektivt sätt. 

... att etappmålet att frivilligt avsätta ytterligare 200.000 hektar blir svårt att nå och kräver certifiering av ytterligare ett mycket stort antal små privata skogsägare, eftersom storskogsbruket redan gjort sina avsättningar.