Vad är hållbar utveckling?

Agenda 2030

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

I slutet av 80-talet kom FN-rapporten "Vår gemensamma framtid", även kallad Brundtlandrapporten. Där slogs definitionen ovan fast och den anses hålla fortfarande. 

Hållbarhet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. När dessa tre komponenter samspelar och stödjer varandra förväntas de leda till hållbar utveckling.

En annan beskrivning av hållbar utveckling är att det är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas, samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.

Globalt arbete för hållbar utveckling

Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling antogs vid FN:s toppmöte i september 2015. I och med det har världens stats- och regeringschefer åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

Sveriges nationella arbete 

Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan för Agenda 2030, med syftet att stärka genomförandet och förtydliga olika aktörers ansvar. 

Ambitionen är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både på hemmaplan och globalt. Bland annat ska Sverige omformas till världens första fossilfria välfärdsland och vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

I handlingsplanen ingår samtliga 17 mål i Agenda 2030, här är några områden vi fokuserar extra mycket på:

  • ett jämlikt och jämställt samhälle,
  • hållbara samhällen,
  • en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi,
  • ett starkt näringsliv med hållbart företagande
  • hållbar och hälsosam livsmedelskedja, samt
  • stärkt kunskap och innovation.

Närliggande begrepp

Begreppen cirkulär ekonomi och bioekonomi förekommer tillsammans med hållbarhet i många sammanhang. När är närliggande och även där spelar skogen en nyckelroll.  

Vad är cirkulär ekonomi? 

Utgångspunkten för en cirkulär ekonomi är att allt material ska ingå i biologiska eller tekniska kretslopp. Centrala komponenter i en cirkulär ekonomi är återanvändning, återvinning och reparation av produkter och material, och ett ökat fokus på tillgång framför ägande. (Forskningsrådet Formas definition)

Vad är bioekonomi? 

En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin. (Forskningsrådet Formas definition)