Kompetensutveckling inom miljö och hållbarhet

Foto: Södra

Att upprätthålla en god och relevant kompetens inom miljö- och hållbarhetsfrågor är idag en självklarhet inom skogsnäringen. Skogsaktörernas samarbete kring kompetensförsörjning säkerställer att hållbarhetsstrategierna får praktiskt genomslag.

Kompetensutveckling kan tjäna flera syften, till exempel att skapa förståelse och motivation bland medarbetarna för miljöarbetet och vikten av biologisk mångfald. Skogsnäringen jobbar aktivt med att hålla den egna personalen uppdaterad kring nyligen genomförda förändringar i lag- och certifieringsregler samt att informera om branschgemensamma satsningar och målbilder.

Det finns dessutom tydliga kompetenskrav uttryckta i de skogliga certifieringssystemen. Kraven fokuserar särskilt på kompetens inom natur- och kulturmiljövård, men även på kompetens kring arbetsmiljö och säkerhet.

Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN

Inom skogsbruket har fortbildning traditionellt skett via de så kallade SYN-utbildningarna, som tillhandahålls av ackrediterade utbildningsanordnare, ofta naturbruksgymnasier eller motsvarande. SYN är en partsammansatt utbildningsorganisation bestående av arbetsmarknadens parter, LRF Skogsägarna, Skogsentreprenörerna samt Skogsstyrelsen. Syftet med SYN:s verksamhet är att tillgodose efterfrågan inom branschen på relevant fortbildning.