Frivilligt avsatt och skyddad skog

Foto: Mostphotos

Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ca 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare 8-10 procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning.

Formellt skyddad skog

Det finns många olika skyddsformer för skog i Sverige. Vi har 30 nationalparker, över 5100 naturreservat (Naturvårdsverket), över 8300 biotopskyddsområden (SCB) och 5454 naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen). 

Enligt officiell statistik från SCB omfattade den formellt skyddade skogsmarken totalt 2,3 miljoner hektar vid utgången av 2018. Det motsvarar 9 procent av Sveriges hela skogsmark. Av dessa var nästan 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 6 procent av landets hela produktiva skogsmark. 62 procent av den formellt skyddade skogsmarken finns i Sveriges fjällnära region.

Frivilligt avsatt skog

Skogsägare som är certifierade enligt något eller båda av certifieringssystemen FSC och PEFC avstår från att bruka minst 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen på sina marker. De frivilliga avsättningarna omfattar i Sverige idag tillsammans närmare 1,2 miljoner hektar skog fördelat på flera hundra tusen områden av olika storlek.

Improduktiv skogsmark

Med improduktiv skogsmark avses skog på magra marker där trädens sammanlagda tillväxt understiger en kubikmeter per hektar och år. Dessa områden är enligt skogsvårdslagen undantagna skogsbruk och har betydelse för den gröna infrastrukturen, den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster. Den improduktiva skogsmarken, utanför formellt skyddad skog, omfattar totalt 3,2 miljoner hektar, eller 12 procent av Sveriges hela skogsmark, enligt SCB:s statistik.

Se frivilligt avsatt och skyddad skog direkt i kartbilden

Använd kartan för att se de frivilliga avsättningarna hos fem stora skogsägare i Sverige. Kartan visar även de formella skyddsformer som staten ansvarar för.