Frågor och svar om den svenska skogen

Vem äger den svenska skogen? 

Nästan hälften av Sveriges skogar ägs av 320.000 privatpersoner. En fjärdedel ägs av privata skogsbolag. Den sista fjärdedelen ägs av staten, kommuner och kyrkan. 

Får vi mer eller mindre skog i Sverige? 

Ungefär 70 procent av landytan i Sverige är skog. Skogsarealen är 28 miljoner hektar och den ändras inte så mycket. Däremot har Sveriges skogar blivit dubbelt så virkesrika på 100 år. Vi har fler och grövre träd. Det är det vi syftar på när vi säger att vi har dubbelt så mycket skog nu som för 100 år sedan. 

Den genomsnittliga tillväxten i skogen är 120 miljoner skogskubikmeter per år. Samtidigt avverkas ungefär 90 miljoner skogskubikmeter per år. Av Sveriges totala skogsareal slutavverkas ungefär en procent per år. För varje träd som slutavverkas planteras 2–3 nya träd. 

Varför har vi så mycket barrträd i Sverige? 

Sverige ligger i det som kallas för det boreala barrskogsbältet. Här är barrträd - gran och tall - de vanligaste trädslagen. Ju längre söderut du reser desto mer lövträd finner du. Många lövträd är också bra på att föryngra sig naturligt så det fokus som skogsbruket under lång tid har haft på barrträden har ändå inte orsakat skogar med bara barrträd eftersom lövträd växer in på naturlig väg. Virkesvolymen av träden i den svenska skogen består av 20 procent lövträd och 40 procent vardera av gran respektive tall. 

Hur är det med den svenska urskogen? 

Med urskog menas en skog som inte har påverkats av mänsklig aktivitet. I Sverige har vi i princip inga urskogar. Eftersom så stor del av landytan täcks av skog har människor alltid levt i och nära skogen i Sverige. Under de senaste årtusendena har så gott som alla skogar påverkats, i olika omfattning, av människor. Det gäller även skogarna i norr och nära fjällkedjan. De skogar som har mest urskogs- eller naturskogskvaliteter har prioriterats när man bildat naturreservat och frivilliga avsättningar. Dessa skogar avverkas inte.