Stora Enso återställer vattenmiljöer för flodpärlmussla och havsöring

Foto: MostPhotos

Minskade vattenflöden, kraftverk, timmerflottning och skogsbilvägar - Lars-Ove Persson, naturvärdesspecialist på Stora Enso, pekar på flera orsaker till att havsöring och andra arter har minskat i Skärjån i gränsen mellan Söderhamns och Gävle kommun. Nu pågår ett stort projekt med att återställa vattenmiljöerna.

Havsöringen vandrar upp i Skärjån från Bottenhavet för att leka. Dess yngel är i sin tur en viktig bärare av flodpärlmusslans ägg. Nu arbetar lokala aktörer tillsammans för att återställa vattenmiljöerna då man har konstaterat att havsöring, flodpärlmussla och andra vattenlevande arter har minskat drastiskt de senaste decennierna.

– Den främsta orsaken till att flodpärlmusslan nästan helt försvunnit från Skärjån är att det är för lite vatten i vattendraget. I slutet på 40-talet la man om utloppet från sjön för att vattnet skulle ta en annan väg förbi ett kraftverk. Det minskade tillströmningen och de senaste årens varma och torra somrar ledde till att Skärjån i det närmaste torkade ut sommartid, berättar Lars-Ove Persson, naturvärdesspecialist på Stora Enso.

Nu planeras åtgärder för att leda in mer vatten i Skärjån igen. Andra orsaker till minskningen av havsöring har koppling till äldre tiders skogsnäring. För att effektivt kunna flotta timret nerför ån ut till Bottenhavet tog man bort stenar och slätade till botten.

– Nu ska vi återställa botten och lägga tillbaka stenblock, öppna upp avstängda sidofåror, förbättra strandmiljöerna och återskapa lekplatser för havsöringen, säger Lars-Ove Persson.

När timmerflottningen upphörde anlades istället skogsvägar för att frakta timret på. För Skärjån och dess biflöden byggdes trummor under vägarna.

– Men vi har insett att öringen har svårt att vandra genom dessa trummor så nu ersätter vi dem med valvbågar med naturlig grusbotten, berättar Lars-Ove Persson.

Sedan tidigare har Stora Enso även varit noga med att bevara och öka andelen lövträd utmed vattendragen. Lövträden tillför nämligen viktig näring till de vattenlevande insekterna som havsöringen i sin tur lever på.

Lars-Ove lovordar samverkan mellan olika aktörer i detta stora projekt att återställa vattenmiljöerna vid Skärjån.

– Vi är många involverade, alltifrån Trafikverket, Länsstyrelse, kommuner, Bergvik skog och lokal konsultexpertis till sportfiskeföreningen och de två fiskerättsägarna, avslutar Lars-Ove.