Skogens upplevelsevärden

Uppföljning av skogsindustrins arbete

Skogsindustrin arbetar med att bevara och utveckla upplevelsevärden inom tre områden: tillgänglighet, skötsel och kunskap. Skogen ska skötas så att den är lätt att ta sig ut i och skog med höga rekreationsvärden ska skötas extra omsorgsfullt.

Tillgänglighet

Insatser som underlättar tillgängligheten

Det är lätt att ta sig ut i Sveriges brukade skogar via det finmaskiga, och till stor del öppna, nät av skogsbilvägar som täcker hela landet. På flera platser görs insatser för att visa på rekreationsmöjligheterna och underlätta för dem som inte har så stor naturvana att ge sig ut i skogen.

Besök i skogen

Det finns omfattande forskning från olika länder som bekräftar att människor mår bra av att vistas i skog och natur och att det också påverkar hälsan. Vi vill att fler människor besöker våra skogar.

Skolskogar

Skogen i Skolan inspirerar skolor och lärare till utomhusundervisning som har dokumenterat positiva effekter på inlärningsförmåga och hälsa. Samtidigt bidrar det till att eleverna kan få upp ögonen för uteliv och naturupplevelser. En viktig del av Skogen i Skolan är de idag mer än 1000 skolskogarna som fungerar som arenor för både lek och utomhuspedagogik.

Skötsel

Skötsel av skogsmark som i högre grad används för rekreation

I skogar som ligger invid tätorter eller bostadsområden är behovet att beakta skogens upplevelsevärden särskilt stort. Det kan till exempel innebära att man gallrar skogen i omgångar. Ibland kan man också behöva öppna upp i en tät skog och på så sätt göra den mer attraktiv att vistas i eller att gynna lövträd på bekostnad av barrträd.

Samråd vid avverkning av skog som i hög grad används för rekreation

Dialog och samråd inför planerade avverkningar är grunden för bra relationer mellan skogsbrukare och organisationer som använder skogen i sin verksamhet. Det kan vara en idrottsförening som lagt ut ett motionsspår eller en orienteringsklubb som ritar kartor och planerar en tävling.

Hänsyn till forn- och kulturlämningar

Andelen forn- och kulturlämningar som skadas av skogsbruk är fortfarande för hög enligt de inventeringar som görs av Skogsstyrelsen. Branschen har arbetat fram gemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturlämningar som nu håller på att implementeras.

Kunskap

Skogsbrukets kunskap om hur upplevelsevärden kan förstärkas

Under de senaste tjugo åren har skogsbruket byggt upp kunskaper och anpassat metoderna för hur den biologiska mångfalden i skogen ska kunna bevaras. Ambitionen är nu att på samma sätt öka kunskaperna om skogens upplevelsevärden för att tillvarata dem på ett så bra sätt som möjligt.