Resultatet av 50 års miljöarbete

Skogsindustrin förenades i ett systematiskt och effektivt miljöarbete på 1970-talet. Arbetet inriktades mot att minska utsläppen till vatten och luft från tillverkningsprocesserna.  

1970-talets drastiska sänkningar av utsläppen från skogsindustrin har främst sin förklaring i att industrin byggde reningsanläggningar och ersatte gamla fabrikslinjer med nya som höll en betydligt bättre miljöprestanda. En viktig framgångsfaktor var att skogsindustrin delade insikter och lärde av varandra. Redan 1957 startades något så unikt som ett branschgemensamt miljöforsknings- och utredningsarbete - Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL). Fokus i SSVL ligger på att ge ekologiskt bakgrundsmaterial till industrin, att inventera och värdera tillgängliga miljöskyddtekniker och att stödja införandet av ny teknik. Skogsindustrin var med och grundade numera statliga IVL - Svenska Miljöinstitutet 1965. Institutet hade särskilt i början  stor betydelse för skogsindustrins miljöarbete. 

90-procentiga utsläppsminskningar 

Sedan 70-talet har utsläppen av organiskt material till vatten minskat med mer än 90 procent Utsläppen till luft av svavelföreningar har minskat med mer än 95 procent, bland annat tack vare övergången från fossila till biobaserade bränslen. Utsläppen till luft av kväveoxider har också minskat, men inte i lika hög utsträckning eftersom det ännu inte finns en kostnadseffektiv teknik för att minska utsläppen från de så kallade återvinningspannorna.  

I början av 90-talet upphörde klorgasblekningen, som medförde utsläpp av dioxiner, till följd av en snabb övergång till syrgasblekning och andra blekningsmetoder. 

Skogsindustrin har gått från att vara den största förorenaren i Sverige till att bedriva en verksamhet med mycket liten miljöpåverkan. Vill du förstå mer av denna utveckling läs boken Vägen mot hållbarhet – historien om skogsindustrins miljöarbete