Strävar mot jämställdhet och mångfald

Skogsindustrin är en mansdominerad bransch. Idag är till exempel 21 procent kvinnor inom pappers- och massaindustrin. Behovet av att stärka attraktionskraften och att öka andelen kvinnor finns inom branschens alla områden - från skog till industri och transporter.

Konkurrenskraften, tillväxten och arbetsmiljön är alla faktorer som stärks av en mångfald på företaget. Därför arbetar branschen gemensamt via bransch- och arbetsgivarorganisationer för att säkerställa att företag får den kompetens och den rekryteringsbas de behöver. Arbetet sker också brett tillsammans med andra branscher. En viktig del är att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv. En annan prioriterad uppgift är att stärka industrins attraktionskraft för att fler välutbildade ungdomar ska vilja jobba hos företagen.

Vi behöver balans på alla nivåer

Andelen kvinnor i branschen måste öka. Det gäller genomgående på alla nivåer, såväl på ledningsnivå som operatörsnivå. För att uppnå balans mellan könen krävs långsiktigt arbete med både normer och värderingar och med att göra utbildningsvägarna och yrket mer attraktiva för alla.

Vi accepterar ingen diskriminering 

Inom branschen finns också ett tydligt ställningstagande mot all form av diskriminering. Ingen form av trakasserier får accepteras och möjligheterna till utveckling ska vara lika och rättvisa för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.