En säker arbetsmiljö

Foto: Emil Nordin Bild från sågverk i Folkesta

Inom arbetsmiljöområdet bedrivs ett långsiktigt och strategiskt arbete för ett hållbart arbetsliv. Syftet är att skapa trygga arbetsplatser med friska medarbetare.

Trygga arbetsplatser lägger grunden för att också bli attraktiva arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar, vilket gör att både produktionen och konkurrenskraften ökar.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt med uppföljning och rapportering av tillbud, riskobservationer och olycksfall.

Industriarbetsgivarna, som företräder många företag inom skogsindustrin i arbetgsgivarfrågor, står för en nollvision vad gäller ohälsa och olycksfall. Den bygger på övertygelsen att arbetsrelaterad ohälsa, arbetsolyckor och dödsolyckor kan förhindras. De tre grundpelarna i arbetet mot visionen är ledarskap, deltagande och kompetens.

Ledarskap

Ledningen på ett företag ska vara goda förebilder och stå för en säkerhetskultur där alla uppmuntras att förebygga och rapportera säkerhetsbrister. Ledningen ska självklart också fastställa regler och säkerställa att de följs.

Deltagande

På en säker arbetsplats tar alla ett gemensamt ansvar för sin egen och andras säkerhet. Det innebär att alla, som en naturlig del av arbetet, jobbar med att förbättra säkerheten. Det behöver finnas ett tydligt individansvar, som innebär att alla både har och tar ansvar.

Kompetens 

Dagens maskiner är ofta kraftfulla och tekniskt komplicerade. Det ställer stora krav på den som handhar dessa. Arbetet med ökad kunskap och kompetensutveckling behöver därför ske på olika sätt.

Hos Industriarbetsgivarna kan du läsa mer om arbetsmiljöfrågor och arbetet mot nollvisionen.