Ett stort bidrag till klimatet

Skogsnäringens klimateffekt är inte bara den kol skogen binder, utan även den minskning av fossila utsläpp som uppstår när skogens produkter ersätter produkter av olja och kol.

För att beräkna skogsnäringens klimateffekt får man summera den kolinbindning som sker i skogen med den minskning av fossila utsläpp som uppstår när skogens produkter ersätter fossilbaserade alternativ som cement, stål, plast eller olja. Från den summan dras förstås de fossila utsläpp som uppstår i värdekedjan, bland annat från avverkningsmaskiner, transporter av råvara och färdiga produkter och industriprocesser.

Ett betydande bidrag

Den totala och positiva klimateffekten av svensk skogsnäring var 93 miljoner ton CO2e, uträknat med 2017 års siffror. Detta är betydligt högre än Sveriges rapporterade totala utsläpp om 53 miljoner ton CO2e för samma år. Så här hänger det ihop: 

  • Industrin förädlar årligen cirka 70 miljoner kubikmeter virke till trävaror, fiberbaserade produkter och förnybar energi. Detta reducerar fossilanvändningen genom substitution med 42 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år (CO2e/år).
  • Dessutom byggs kolförrådet i skogen kontinuerligt upp främst genom att mängden växande träd ökar. Detta motsvarande 55 miljoner ton CO2e/år.
  • Skogsnäringens egna fossila utsläpp motsvarar 4 miljoner ton CO2e/år.

Skogsnäringen kombinerar lönsamhet, hållbarhet och klimatnytta. Tack vare långsiktiga investeringar och stabila politiska förhållanden under de senaste 100 åren har skogens tillväxt och virkesförråd fördubblats, samtidigt som skogsnäringen vuxit betydligt. Marknaden för skogens produkter och sektorns privata aktörer har haft en avgörande betydelse för att fördubbla sänkan av kol i skog och samtidigt reducera fossilanvändning i stor skala.

 

Skogsnäringens fossilfria färdplan

Hur kan branschen skapa ökad lönsamhet, konkurrenskraft och jobb i hela landet samtidigt som fossil energianvändning fasas ut till 2045?

Färdplanen visar hur branschen kan skapa ännu mer klimatnytta än idag. Visionen är: Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi.