Ett hållbart skogsbruk hos företagen

Skogen ska självklart brukas på ett hållbart sätt. Idag är målet om hög och värdefull virkesproduktion jämställt med målet att bevara biologisk mångfald, vilket skapar goda förutsättningar för en hållbar skogsnäring.

För svensk skogsindustri är det viktigt att skogsbruket tillsammans med myndigheter och ideella organisationer försöker att nå en ökad samsyn om skogens brukande och hur en god hänsyn till växt- och djurliv, vatten, rekreationsvärden och vårt kulturarv kan uppnås.

Förutsättningar för mångfald

Biologisk mångfald är viktigt för att jordens ekosystem ska fungera. Svensk skogsnäring brukar skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva. Genom den hänsyn som tas i skötseln av skogen skapas varje dag förutsättningar för den biologiska mångfalden.

För biologisk mångfald tar skogsägarna miljöhänsyn vid avverkning genom att spara värdefulla träd, träddungar och kantzoner. Miljöhänsynen är en grundpelare i det svenska skogsbruket.

Hur definieras hållbart skogsbruk? 

 

"Förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas."

FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO.