Jonas Sjöstedt (V)

Svarar på Skogsindustriernas frågor inför EU-valet

Foto: Agnes Stuber Jonas Sjöstedt

En mandatperiod är snart till ända – vad är du stoltast över att din partigrupp i parlamentet har åstadkommit kopplat till den gröna given?

– Att vi fick klimatlagen inklusive utsläppshandelsreformen och klimattullarna på plats, och att dessa, trots viss urvattning, innehåller bestämmelser som innebär en reell förändring om de genomförs. Dessutom att vår partigrupps röster var avgörande för att naturrestaureringslagen skulle gå igenom i EU-parlamentet, även om dess framtid fortfarande är oklar.

Vilket EU-beslut uppfattar du kommer vara:

... till mest nytta för den gröna given?

– Att det nu finns beslut på en substantiell minskning av växthusgasutsläppen, med klimatlagen och den gröna given som helhet.

... till mest skada för den gröna given?

Att en nödvändig minoritet av medlemsstaternas regeringar i rådet fortfarande motsätter sig naturrestaureringslagen och att bekämpningsmedelsbestämmelserna i SUR föll.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att stärka EU:s konkurrenskraft och inre marknad?

– Miljön och klimatet är mycket viktigare än att värna den inre marknaden eller konkurrenskraften. Men för att produktion inte ska flytta från EU-länderna till länder med svagare klimatlagstiftning är klimattullarna i CBAM mycket viktiga.

Vilka är EU:s bästa redskap för nå klimatneutralitet till 2050?

– Ta bort hinder för medlemsländerna att ge statligt stöd för omställningen. EU bör ta bindande målår då fossila bränslen ska vara utfasat.

Vilken roll kan träbyggande och andra förnybara och biobaserade material och produkter spela för att nå klimatneutralitet?

– De har stor betydelse i kombination med åtgärder för en cirkulär ekonomi. Vi vill se riktade investeringar för ökat byggande i trä.

Vilka frågor vill du driva som påverkar skogsnäringen och bioekonomin under nästa mandatperiod?

– Vi vill att det införs regelverk och styrmedel som främjar byggnation i biobaserade material. Vi vill även stödja skogsägare för hållbart brukande och skogsskydd.

Vilka är ditt partis tre viktigaste frågor för kommande mandatperiod?

– Klimatet, välfärden och trygga jobb.