Jessica Polfjärd (M)

Svarar på Skogsindustriernas frågor inför EU-valet

Foto: Moderaterna, pressbild Jessica Polfjärd

En mandatperiod är snart till ända – vad är du stoltast över att din partigrupp i parlamentet har åstadkommit kopplat till den gröna given?

– Först och främst är jag stolt över att Moderaterna och jag har säkerställt att vår partigrupp EPP har en tydlig linje där vi står upp för det hållbara skogsbruket. Det ger oss en stark röst inom EU.

– Att allt börjar se värdet av en aktiv skogsnäring är verkligen på tiden. Det är också en möjlighet att ta tillvara på. Under nästa mandatperiod vill Moderaterna göra mer för att stärka de gröna näringarna.  

Vilket EU-beslut uppfattar du kommer vara:

... till mest nytta för den gröna given?

– Jag är särskilt stolt över mitt arbete med det som kallas ansvarsfördelningen, där vi nu har säkerställt att alla EU:s medlemsländer måste bidra i klimatarbetet.

... till mest skada för den gröna given?

– Lagen om naturrestaurering kan leda till att  hundratusentals svenska skogsägare och jordbrukare kastas ut i ovisshet. Det skulle slå undan förutsättningarna för den gröna omställningen.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att stärka EU:s konkurrenskraft och inre marknad?

– Konkurrenskraften måste byggas underifrån, genom innovationer och entreprenörskap. EU kan inte konkurrera med USA och Kina genom statsstöd och protektionism, utan genom att fördjupa den inre marknaden och se till att den inte kan sättas ur spel av medlemsländerna under kristider, genom att göra det enklare och billigare att investera och driva företag i Europa och genom att arbeta för fler och större frihandelsavtal med tredjeländer. Europa behöver också mer billig, fossilfri energi, så att våra industrier har tillgång till den el de behöver för att kunna verka.

Vilka är EU:s bästa redskap för nå klimatneutralitet till 2050?

– En stark utsläppshandel, tydliga satsningar på ny teknik och ett aktivt skogsbruk!

Vilken roll kan träbyggande och andra förnybara och biobaserade material och produkter spela för att nå klimatneutralitet?

– Det faktum att biobaserade produkter och material ersätter fossila motsvarigheter är en fördel som ännu inte uppskattas fullt ut. Genom mitt arbete inom ramarna för EU:s cirkulära ekonomi har jag bland annat säkerställt att biobaserade material ska erkännas som hållbara, samt att ny biobaserad teknik ska uppmuntras inom till exempel batteriproduktion. Framöver ser jag stora möjligheter att utveckla de europeiska ramarna för bioekonomin.

Vilka frågor vill du driva som påverkar skogsnäringen och bioekonomin under nästa mandatperiod?

– Det enskilt viktigaste för Moderaterna är att EU utformar en klimat- och miljöpolitik där skogen får vara med och bidra. Det betyder att vi kommer att fortsätta vara den starkaste rösten emot förslag som slår undan benen för det svenska skogsbruket, samtidigt som vi kommer att arbeta med våra europeiska kollegor för att stärka förutsättningarna för en växande bioekonomi. Därför kommer vi föreslå en ny strategi för bioekonomin.

Vilka är ditt partis tre viktigaste frågor för kommande mandatperiod?

– Moderaterna är partiet som ser och löser samhällsproblem på alla nivåer. Inom det europeiska miljöarbetet är det tre delar som kommer vara särskilt viktiga för mig:

  • Slutföra arbetet med att tillåta ny genteknik inom jordbruket, där jag redan samlat en majoritet i Europaparlamentet.
  • Säkerställa höjda krav på djurskydd inom EU och fortsätta verka för en hållbar användning av antibiotika.
  • Moderaterna kommer också alltid försvara äganderätten och det svenska självbestämmandet över skogen.