Heléne Fritzon (S)

Svarar på Skogsindustriernas frågor inför EU-valet

Foto: Socialdemokraterna, pressbild Heléne Fritzon

En mandatperiod är snart till ända – vad är du stoltast över att din partigrupp i parlamentet har åstadkommit kopplat till den gröna given?

– Det var vi europeiska socialdemokrater som tog initiativet till den gröna given, och det är just helheten i den gröna given som är dess styrka. Det är jag väldigt stolt över att vi lyckats med. Vi måste ha en helhetssyn och systemperspektiv på omställningen och det har varit revolutionerande med den gröna given.

Vilket EU-beslut uppfattar du kommer vara:

... till mest nytta för den gröna given?

– EU:s klimatlag som utgör själva grunden för den gröna given, som min socialdemokratiska partikollega Jytte Guteland förhandlade fram.

... till mest skada för den gröna given?

– Vi står bakom helheten i den gröna given, men med det sagt finns där såklart delar vi varit kritiska till och sett till att ändra.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att stärka EU:s konkurrenskraft och inre marknad?

– Vi behöver fortsätta fullfölja den gröna given, och det är helt avgörande att vi har ett helhetsperspektiv i det så att lagstiftningarna hänger ihop och fungerar bra för företagen. Att fortsätta bygga ut den förnybara energin här och nu för mer billig ren el är också avgörande. Vi måste också se till att alltid utjämna spelplanen på EU:s inre marknad så att svenska företag inte missgynnas. Ett tydligt exempel är jordbrukspolitiken som vi vill reformera så att svenska markägare och jordbrukares konkurrenskraft stärks.

Vilka är EU:s bästa redskap för nå klimatneutralitet till 2050?

– EU:s utsläppshandel är vårt allra starkaste verktyg på EU-nivå och den ska vi fortsätta utveckla. Det är också avgörande att vi sätter upp nya ambitiösa klimatmål till 2040 så att vi får tydliga etappmål och fler länder tar ett större ansvar för de utsläpp som inte omfattas av utsläppshandeln. Vi socialdemokrater vill se ett ambitiöst klimatmål med en nettominskning av EU:s utsläpp om 95 procent till 2040.

Vilken roll kan träbyggande och andra förnybara och biobaserade material och produkter spela för att nå klimatneutralitet?

– Skogen har en stor potential att ersätta fossila produkter och särskilt genom byggande i trä, då virket fortsätter suga upp koldioxid. Det är en mycket viktig pusselbit för att nå klimatneutralitet och EU:s klimatmål.

Vilka frågor vill du driva som påverkar skogsnäringen och bioekonomin under nästa mandatperiod?

– Skogen är och ska fortsätta vara nationell kompetens, det kommer vi fortsätta stå upp för. Utöver det kommer EU:s taxonomiförordning fortsatt att bli viktig eftersom den definierar vilka investeringar som anses hållbara och får fördelaktig finansiering, och vi står inför stora investeringsbehov i de gröna näringarna.

Vilka är ditt partis tre viktigaste frågor för kommande mandatperiod?

– Socialdemokraterna har fyra prioriteringar för nästa mandatperiod:

  • att stå upp för EU:s sammanhållning och fortsätta stödet till Ukraina;
  • att fortsätta genomföra den gröna given och stärka vår konkurrenskraft;
  • att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och terrorismen;
  • och att stärka EU:s ekonomi och sänka kostnaderna för vanligt folk och svenska företag.