Beatrice Timgren (SD)

Svarar på Skogsindustriernas frågor inför EU-valet

Foto: Sverigedemokraterna, pressbild Beatrice Timgren

En mandatperiod är snart till ända – vad är du stoltast över att din partigrupp i parlamentet har åstadkommit kopplat till den gröna given?

– Vi har i viss mån bidragit till att minska byråkrati och rapporteringsskyldigheter för jord- och skogsbrukare, inom "naturåterställningslagen", "direktivet om byggnaders energiprestanda" samt LULUCF även om vi anser dock fortfarande att lagstiftningarna är en katastrof för jordbrukare, skogsägare m.fl. Vi kommer fortsätta driva att denna lagstiftning omförhandlas under nästa mandatperiod. ECR ledde arbetet med de nya Euro 7-reglerna för förbränningsmotorer vilket på viktiga punkter sänkte ambitionsnivån i EU-kommissionens förslag och skyddade sysselsättningen i bilföretag och därtill kommer sänka framtida konsumenters kostnader för bilköp. ECR har dessutom varit ledande i att motarbeta EU-kommissionens diskrimineringen av kärnkraft. Detta är inte en liten fråga eftersom EU-kommissionens ursprungliga ambition var att genomföra den gröna omställningen helt utan kärnkraft. Tillsammans med alla högergrupper och vissa medlemsstater resulterade detta arbete i att kärnkraft nu inkluderades i taxonomin och förordning om netto-noll-industri.

Vilket EU-beslut uppfattar du kommer vara:

... till mest nytta för den gröna given?

– Det finns delar i handeln med utsläppsrätter som är bra och som vi står bakom. Att kärnkraften kom med i taxonomin ser vi också som väldigt positivt.

... till mest skada för den gröna given?

– De delar som med orealistiska mål och tveksamma resultat kommer att sänka europeisk konkurrenskraft och tillväxt tror vi är direkt skadliga. För Sverige är ett sådant exempel LULUCF där svenska åtaganden kommer att få svåra konsekvenser både för branschen och för EU:s förmåga att byta ut fossila material till fossilfria. Ett annat exempel är förbudet mot att sälja bilar med förbränningsmotorer efter 2035, vi vill inte att politiken ska reglera vilken teknik som får användas, det hämmar innovationen.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att stärka EU:s konkurrenskraft och inre marknad?

  • Minska regleringarna och den administrativa bördan på företag
  • Ha mål som är realistiska och går att kombinera med ekonomisk tillväxt, annars flyttar produktion till tredje land vilket är förödande både för tillväxten och klimatet. 

Vilka är EU:s bästa redskap för nå klimatneutralitet till 2050?

– Att vi har lönsamma företag som kan satsa på utveckling och innovation. Europeiska företag måste tillåtas vara konkurrensmässiga på den globala marknaden, bara då kommer resten av världen att ta över. Om vi sänker europeisk konkurrenskraft med regleringar som tvingar produktion till tredje land kommer EU inte att bli den globala föregångare i klimatomställningen som man strävar efter att vara.

Vilken roll kan träbyggande och andra förnybara och biobaserade material och produkter spela för att nå klimatneutralitet?

– Skogen och dess råvara är en nyckelfaktor i EU:s omställning till fossilfria material. Här har svensk träråvara en viktig roll att fylla. Vi ser ett ökat intresse för ett ökat byggande i trä, inte bara småhus utan stora byggen såsom idrottshallar, Sara Kulturhus i Skellefteå är exempel på en fantastisk träbyggnad. Det här tror vi att marknaden vill ha mer av så vår träråvara kommer vara viktig i omställningen. Ska vi kunna fasa ut plast, betong och andra fossila material måste vi säkerställa att vi har en robust tillgång på träråvara och här vill vi Sverigedemokrater stoppa EU:s försök att reglera svenskt skogsbruk.

Vilka frågor vill du driva som påverkar skogsnäringen och bioekonomin under nästa mandatperiod?

– Vi vill återta makten över svensk skog till Sverige. För EU har svensk skog blivit högintressant och de åtaganden som ålagts Sverige inom ramen för LULUCF kommer att få förödande konsekvenser för tillgången på råvara, det här vill vi riva upp. Likaså ser vi att art- och habitatsdirektivet påverkar skogsnäringen och skogsägarna negativt, här måste både lagstiftningen och tillämpningen av den revideras kraftfullt så att det blir rimligt och rättssäkert och inte äventyrar tillgången på trä. När det gäller bioekonomin måste det skapas förutsättningar för att det ska vara lönsamt, vi vill se att det regelverk som nu kommer fram blir ändamålsenliga och skapar goda förutsättningar.

Vilka är ditt partis tre viktigaste frågor för kommande mandatperiod?

  • Stärk svensk konkurrenskraft
  • Återta mer makt till nationalstaterna, dvs minska EU: inflytande
  • Stärk skyddet av EU:s yttre gräns