Det hållbara skogsbrukets tre dimensioner

Den här definitionen av hållbart skogsbruk har såväl FAO (FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan) som Forest Europe, det paneuropeiska skogssamarbetet som Sverige ingår i, ställt sig bakom:

"Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas."

Ekologisk hållbarhet

Hållbart skogsbruk säkrar långsiktig tillgång på förnybara resurser, skyddar den biologiska mångfalden och bidrar till att bekämpa den globala uppvärmningen. Svensk skogsnäring har som mål att bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva. Genom den hänsyn som tas i skötseln av skogen skapas varje dag förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Social hållbarhet

Skogsnäringen har ett socialt ansvar både som arbetsgivare och som samhällsaktör. Tack vare skogsnäringen kan människor bo och leva i hela landet och näringen är på många håll ett viktigt nav i lokalsamhället. Andra perspektiv av social hållbarhet rör till exempel näringens insatser för att göra skogen till en viktig plats för rekreation och friluftsliv.

Foto: iStockphotos

Ekonomisk hållbarhet

Skogen ska brukas på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt, som hela tiden skapar konkurrenskraft och ökat värde för kommande generationer. Med visionen "Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi" vill näringen verka för en hållbar ekonomisk tillväxt baserad på förnybara biobaserade material.