Vad är bioekonomi?

Foto: Skogsindustrierna Cirkulär ekonomi, kretslopp

Bioekonomi är enkelt uttryckt ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser.

I ett bioekonomiskt samhälle använder vi förnybara råvaror från skogen, jorden och havet i stället för fossila bränslen och material. På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och optimerar ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.

Skogsindustrierna utgår från forskningsrådet Formas definition av bioekonomi:

"En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin."

Vad är bioekonomi?